Kvalitets-, miljö- & arbetsmiljöpolicy

Kvalitetsmål


Kvalitetssäkringen sker praktiskt och fortlöpande genom:

 • Att stödja, rådge och informera såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa slutproduktens kvalitet.

 • Att dokumentera egenkontroller enligt kontrollplan. Dessa genomföres i relevanta skedesindelningar eller byggdelar.

 • Att avvikelser fångas upp och dokumenteras för att tillsammans med beställare kunna överenskomma om åtgärd.

 • Att utföra och leverera tjänster utifrån kundens krav.

 • Mottagningskontroller av levererat gods och eventuella reklamationer.

Miljömål

Vi ska aktivt arbeta för att hålla en hög miljöprofil. För byggsektorn gäller generellt att dess största miljöpåverkan består i utnyttjande av stora mängder råvaror och energi samt utnyttjande av material vars kemiska sammansättning kan vålla miljö- och hälsoproblem, både i kortare och längre perspektiv.

Vi har därför enats om följande:

 • I vår verksamhet skall vi begränsa miljöpåverkan så långt det går och är ekonomiskt möjligt.

 • I samarbete med anlitade sophanteringsföretag ska vi sortera och återvinna rivnings- och

  överblivet material i möjligaste mån.

 • Material för inbyggnad och färdiga byggnadsdelar skall skyddas från fukt och åverkan.

 • Sträva efter att använda miljövänliga material och arbetsmetoder. Byggvarubedömningen skall

  användas för stöd vid materialval.

 • Arbeta för att för att utveckla och förbättra vårt miljöarbete.

 • Minst uppfylla de krav som lagstiftningen och våra kunder ställer.

 • Se till att all vår verksamhet omfattas av vårt miljöarbete.

   

Miljöledningen skall överföras på samtliga projektörer samt de underentreprenörer som kommer att engageras i projektet.

Arbetsmiljömål


Vi åtar oss dessa arbetsmiljömål för våra anställda och de eventuella underleverantörer vi åtar oss.

 • Bibehålla låg sjukfrånvaro

 • Undvika arbetsskador och upprätthålla en trivsamt/trygg miljö på arbetsplatsen

   

Målen uppnås genom att följande efterlevs:

 • Arbetsberedning av kritiska lägen eller arbetsmoment.

 • Rätt skyddsutrustning används av alla inblandade.

 • Aktivt arbeta för att undvika monotona arbetsuppgifter

 • Kontinuerlig städning gäller samtliga arbetsplatser.

 • Kontinuerliga skyddsronder för att förebygga ev olyckor.

 • Genom lyhördhet arbeta för att den fysiska arbetsmiljön såväl som den psykosociala

  arbetsmiljön är god.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER