top of page

Kvalitets-, miljö- & arbetsmiljöpolicy

Kvalitetsmål


Kvalitetssäkringen sker praktiskt och fortlöpande genom:

 • Att stödja, rådge och informera såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa slutproduktens kvalitet.

 • Att dokumentera egenkontroller enligt kontrollplan. Dessa genomföres i relevanta skedesindelningar eller byggdelar.

 • Att avvikelser fångas upp och dokumenteras för att tillsammans med beställare kunna överenskomma om åtgärd.

 • Att utföra och leverera tjänster utifrån kundens krav.

 • Mottagningskontroller av levererat gods och eventuella reklamationer.

 

Miljömål

Vi ska aktivt arbeta för att hålla en hög miljöprofil. För byggsektorn gäller generellt att dess största miljöpåverkan består i utnyttjande av stora mängder råvaror och energi samt utnyttjande av material vars kemiska sammansättning kan vålla miljö- och hälsoproblem, både i kortare och längre perspektiv.

Vi har därför enats om följande:

 • I vår verksamhet skall vi begränsa miljöpåverkan så långt det går och är ekonomiskt möjligt.

 • I samarbete med anlitade sophanteringsföretag ska vi sortera och återvinna rivnings- och

  överblivet material i möjligaste mån.

 • Material för inbyggnad och färdiga byggnadsdelar skall skyddas från fukt och åverkan.

 • Sträva efter att använda miljövänliga material och arbetsmetoder. Byggvarubedömningen skall

  användas för stöd vid materialval.

 • Arbeta för att för att utveckla och förbättra vårt miljöarbete.

 • Minst uppfylla de krav som lagstiftningen och våra kunder ställer.

 • Se till att all vår verksamhet omfattas av vårt miljöarbete.

   

Miljöledningen skall överföras på samtliga projektörer samt de underentreprenörer som kommer att engageras i projektet.

Arbetsmiljömål


Vi åtar oss dessa arbetsmiljömål för våra anställda och de eventuella underleverantörer vi åtar oss.

 • Bibehålla låg sjukfrånvaro

 • Undvika arbetsskador och upprätthålla en trivsamt/trygg miljö på arbetsplatsen

   

Målen uppnås genom att följande efterlevs:

 • Arbetsberedning av kritiska lägen eller arbetsmoment.

 • Rätt skyddsutrustning används av alla inblandade.

 • Aktivt arbeta för att undvika monotona arbetsuppgifter

 • Kontinuerlig städning gäller samtliga arbetsplatser.

 • Kontinuerliga skyddsronder för att förebygga ev olyckor.

 • Genom lyhördhet arbeta för att den fysiska arbetsmiljön såväl som den psykosociala

  arbetsmiljön är god.

bottom of page